3.05.2023

Avocaţi

Legea avocatului a completat şi modificat legea germana privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare, regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar. După art. 6 s-a introdus art. 61, având următorul conţinut: „în cazul neîndeplinirii, în termen de 30 de zile de la data scadenţei, a obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1), debitorii vor plăti, în afara sumei datorate, o penalitate de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere, cu excepţia situaţiei în care în convenţii sau alte acte au fost stipulate penalităţi mai mari.
Colectarea de creanţe in Germania în convenţiile comerciale dintre agenţii economici, indiferent de forma în care acestea se încheie, părţile au obligaţia de a prevedea penalităţi pentru întârziere în decontare de minimum 0,15% pentru fiecare zi de întârziere, în afara altor penalităţi contractuale ce pot fi stipulate în biroul avocaţilor în Germania. Totalul penalităţilor pentru întârziere în decontare prevăzute la alin. (1) şi (2) nu poate depăşi cuantumul sumei asupra cărora sunt calculate. În cazul în care penalităţile prevăzute în prezentul articol nu acoperă integral prejudiciul suportat prin întârzierea efectuării plăţii, creditorul va putea solicita acordarea de daune în completare, potrivit dispoziţiilor din dreptul comun şi dreptul de transport în Germania.

Drept german

Soluţia a fost menţinută prin decizia nr. 170/1995 a Curţii Supreme de Justiţie, secţia comercială şi a fost tradusa potrivit legea nr. 76/1992 privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de colectare şi compensare, regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar, a fost abrogată prin O.U.G. nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie, abrogată, la rândul ei, în temeiul art. 13 din Legea avocatului în Germania privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale (M.Of. nr. 529/19.07.2002). A se vedea supra nota 2 de la speţa nr. 5.
Avocaţi
Birou in Germania